Informujemy, że od 12 grudnia 2014 roku jest aktywny formularz zgłoszeniowy do „Biznes Bistro”. W specjalnie wydzielonej przestrzeni wystawcy mają możliwość zaprezentowania swoich produktów dedykowanych centrom nauki i instytucjom popularyzującym wiedzę.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa wystawców w strefie „Biznes Bistro”, który publikujemy poniżej. Informacji w sprawie przestrzeni wystawienniczej udziela Sebastian Świercz – s.swiercz[at]centrumnowoczesnosci.org.pl.


Zapoznaj się z rozmieszczeniem stanowisk w przestrzeni Biznes Bistro podczas konferencji „Interakcja-Integracja”.

KLIKNIJ TUTAJ


 

REGULAMIN UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW W STREFIE „BIZNES BISTRO”

 PODCZAS KONFERENCJI INTERAKCJA-INTEGRACJA 2015

 

§1 Warunki Uczestnictwa

 1. Organizatorem strefy Biznes Bistro w dniach od 11 do 13 marca 2015 r. podczas konferencji Interakcja-Integracja jest Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Władysława Łokietka 5.
 2. Warunkiem przystąpienia do udziału w Biznes Bistro podczas Konferencji Interakcja-Integracja 2015, która odbędzie się w dniach od 11 do 13 marca 2015 r. jest przesłanie przez Wystawcę wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 15.02.2015 r., który jest dostępny na stronie internetowej: http://interakcja2015.mlynwiedzy.org.pl w zakładce „Zgłoszenie”.
 3. Wystawca ma prawo wyboru lokalizacji stoiska zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rozkład stanowisk jest dostępny przy formularzu zgłoszenia na stronie internetowej: http://interakcja2015.mlynwiedzy.org.pl w zakładce „Zgłoszenie”.
 4. W Biznes Bistro mogą wziąć udział Wystawcy prezentujący ofertę zgodną z zakresem tematycznym imprezy.
 5. Każdy wystawca jest zobowiązany do posługiwania się identyfikatorem wydanym przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w rozmieszczenie stanowisk. Plan sytuacyjny znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Liczba Wystawców jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Każdy Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed szkodami i ubytkami. Po stronie Wystawcy jest również zapewnienie porządku na i przed stanowiskiem wystawienniczym.

§2 Warunki płatności

 1. Uczestnictwo w Biznes Bistro jest płatne i wynosi 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto).
 2. Opłat należy dokonać w terminie od 02.01.2015 r. do 20.02.2015 r. w formie przelewu bankowego na konto, po otrzymaniu pocztą elektroniczną wiadomości potwierdzającej udział w strefie Biznes Bistro, która zostanie wysłana najpóźniej 3 dni od momentu wysłania zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: http://interakcja2015.mlynwiedzy.org.pl w zakładce „Zgłoszenie”.
 3. W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia stoisko wystawowe standardowe o wymiarach 3mx3m, w skład którego wchodzą: trzy ściany i fryz wykonane ze stelaża aluminiowego oraz wypełnień wykonanych z płyt HDF koloru białego. Na terenie Biznes Bistro dostępne będą komputer, ksero, drukarki oraz sieć bezprzewodowa Wi-Fi.
 4. W przypadku chęci posiadania dodatkowego wyposażenia przez Wystawcę, prosimy o kontakt z Sebastianem Świerczem za pośrednictwem poczty elektronicznej: s.swiercz[at]centrumnowoczesnosci.org.pl.
 5. W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia udział w Konferencji maksymalnie dwóm przedstawicielom Wystawcy. Pokrywa ona, poza stanowiskiem określonym w pkt. 3, koszty związane z materiałami konferencyjnymi, udziałem w sesjach i panelach, udziałem w imprezach towarzyszących, posiłkami – zgodnie z Programem Konferencji.
 6. Za każdą dodatkową osobę Wystawca musi wnieść dodatkową opłatę według „Zasad odpłatności za udział w Konferencji pod nazwą Interakcja-Integracja” dostępnych na stronie internetowej konferencji.

§3 Sprawy porządkowe i warunki techniczne

 1. Przekazanie stanowisk Wystawcom nastąpi w dniu rozpoczęcia Konferencji 11.03.2015 r. w godz. 8.00-10.00.
 2. Wystawca jest zobowiązany przygotować wystrój stoiska w dniu rozpoczęcia Konferencji 11.03.2015 r. do godziny 12.00.
 3. Wystawca ma prawo do reklamowania swoich towarów wyłącznie na własnym stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca to normalnego toku pracy innych wystawców.
 4. Zdanie stoisk przez Wystawców nastąpi w dniu zakończenia Konferencji 13.03.2015 r. do godziny 20.00.
 5. Materiały wystawiennicze nie powinny blokować ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów, jakie wystąpiły przed, podczas i po Konferencji, niezależnie od okoliczności powstania szkody.
 7. Wystawca zobowiązuje się do ubezpieczenia eksponatów na własny koszt.
 8. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu imprezy.

§4 Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Wystawca zobowiązany jest poinformować Organizatora o zaistniałym fakcie. Rezygnację należy wysłać drogą mailową na adres: s.swiercz[at]centrumnowoczesnosci.org.pl najpóźniej do dnia 28.02.2015 r.
 2. Przy rezygnacji z udziału z Konferencji do dnia 28.02.2015r. Organizator zwraca wpłaconą kwotę Wystawcy z potrąceniem kosztów związanych z organizacją stoiska wystawowego na Biznes Bistro.
 3. Zwrot wpłaconej przez Wystawcę kwoty realizowany będzie przelewem na konto bankowe Wystawcy w przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji po wyznaczonym terminie (po dniu 28.02.2015 r.) powoduje uznanie przez Wystawcę, że nie jest on uprawniony do żądania zwrotu wpłaconej kwoty, gdyż Organizator wskutek przyjęcia udziału w Konferencji poniósł koszty i ma prawo domagać się zapłaty wszelkich kwot, wynikających z zawartej umowy.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje pod adresem Organizatora powinny być zgłaszane pisemnie w terminie do 14 dni po zakończeniu Konferencji.
 2. Wystawca pokrywa wszelkie szkody powstałe w majątku Organizatora w wyniku niewłaściwego użytkowania stoiska.
 3. Spory wynikłe z udziału w Konferencji rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd w Toruniu.

W imieniu Wystawcy oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i w pełni akceptuję zamieszczone w nim warunki, tym samym zobowiązuję się do ich przestrzegania. Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i informacji. Jednocześnie oświadczam, iż całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość treści zawartych w niniejszym zgłoszeniu ponosi Wystawca.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do Biznes Bistro w trakcie konferencji Interakcja-Integracja 2015, przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu, ul. Władysława Łokietka 5 w celach marketingowych związanych z organizowaną przez CNMW konferencją Interakcja-Intregracja 2015, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 – dalej Ustawa).